Какви са стъпките при покупка или наемане на недвижим имот?

Вашият брокер е този, който ще ви води по време на целия процес при закупуване или наемане на недвижим имот. Ако по време на този процес не изникнат извънредни обстоятелства, обичайно работата включва следните дейности:

 1. Проучване на пазара по зададени от вас критерии;
 2. Предлагане на най-подходящите имоти и обсъждането им с вас;
 3. Провеждане на огледи на избраните от вас имоти;
 4. Обсъждане и договаряне на всички параметри по сделката, между вас и вашият брокер с продавача;
 5. Изготвяне на правен анализ на собствеността и при необходимост техническа експертиза на избрания от вас имот;
 6. Извършване на проверки в Имотния регистър и Търговския регистър към Агенция по вписванията, справки в Кадастрално-административната информационна сиситема на Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и проверки в други служби и администрации при необходимост;
 7. При покупка на имот със заемни средства (ипотечен кредит) вашият брокер, ще ви насочи към банката, която предлага най-добрите условия за отпускане на кредит в момента;
 8. Изготвяне на експертна оценка на имота;
 9. Подготвяне на предварителен договор за покупко-продажбата на имота;
 10. Финализиране на сделката с подписване на окончателен договор в нотариална форма пред нотариус;
 11. Въвеждане във владение на закупения от вас имот.

Важно е да се знае, че при избор на брокер на недвижими имоти за извършване на конкретна посредническа или друга услуга е редно да се сключи писмен договор, в който ясно да се дефинират предметът и цената на услугата, както и правата и задълженията на страните. Такъв договор гарантира и защитава интересите на клиента, като точно определя задълженията на неговия брокер. Сключването на писмен договор с клиента е и едно от изискванията на европейския и национален Стандарт за услугите, предлагани от брокерите на недвижими имоти – БДС EN 15733.

Какви документи са необходими при продажба на недвижим имот?

При продажба на недвижим имот продавачът трябва да притежава следните документи:

 1. Ако продавачът е физическо лице, следва да представи документ за самоличност, ако продавачът е юридическо лице – документ, удостоверяващ регистрацията му по установения от Търговският закон ред;
 2. Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариален акт или друг документ, предвиден в Законите за собствеността;
 3. Ако продаваният имот е в процес на строителство, продавачът следва да представи необходимите строителни книжа и документи, удостоверяващи законността на строежа, въвеждането в експлоатация и разрешаване ползването на имота, съобразно действащото към този момент законодателство;
 4. Удостоверение за данъчна оценка на имотаоценка по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). Издава се от териториалната данъчна служба.
 5. Скица, когато се касае за продажба на земя и схема на обекта за „самостоятелен обект в сграда” (съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър), издадена от съответното териториално поделение на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) към Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
 6. Удостоверение за липса или наличие на вещни тежести върху имота (УВТ).
 7. В случай, че продавачът се представлява от пълномощник, е необходимо да представи изрично нотариално заверено пълномощно.
 8. Ако продавачът е наследил имота, трябва да представи удостоверение за наследници, от което е да е видна връзката му с наследодателя – предходния собственик на имота.

Този списък не е изчерпателен. Той включва само най-важните документи удостоверяващи собствеността на един имот. Тъй като в различни случай е възможно да произтекат повече задължения за доказване на собсвеността, е възможно да бъдат поискани и документи, като: удостоверение за семейно положение и гражданско състояние, акт за брак, съдебно решение за развод, удостоверение от Агенция по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузите, декларация с нотариална заверка на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения, нотариално заверено копие от брачен договор и др.

Колко огледа трябва да направя преди да направя своя избор?

Няма правило, което да определя броя на имотите, които трябва да разгледате преди да вземете решение за покупка или наемане. Посетете всички имоти, които ви предложи вашия брокер, за да намерите подходящия за вас. Повечето купувачи правят своя избор, след като са огледали около 10 предложени им от техния брокер имоти. Обсъдете подробно с вашия брокер всичко, което е важно за вас, за да избегнете губене на време. Колкото повече информация за вашите желания предоставите на брокера, толкова по-бързо ще откриете търсения от вас имот.

За какво трябва да внимавам при огледите на имоти?

В допълнение към сравняването на имоти с минималните ви изисквания и желания, може да имате предвид и следните неща:

 • Задоволява ли пространството на имота настоящите ви и бъдещи нужди?
 • Достатъчно на брой ли са спалните и баните в имота?
 • Какъв вид е конструкцията на имота?
 • В какво състояние са интериорните врати и прозорците (дограмите), настилките, вътрешната стълба (ако има такава в имота), вида на фасадата – има ли външна изолация сградата и т.н.?
 • Ако купувате или наемате обзаведен имот, искайте да узнаете за техническото състояние на уредите в него – кухненски ел. уреди, охладителна техника (климатици, ако има такива в имота), отоплителна техника в случай, че имота не е с централно отопление (ТЕЦ) и т.н.
 • Достатъчно голям ли е двора?
 • Харесва ли ви разпределението и изложението на стаите в имота?
 • Дали има достатъчно място за мебелите ви?
 • Представете си дома ви в хубаво и в лошо време, ще бъдете ли щастливи в него през цялата година?

Отделете колкото време ви е нужно и помислете внимателно за всеки един имот, който оглеждате. Попитайте брокера си за плюсовете и минусите на всеки един от тях от неговата гледна точка на професионалист.

Интересувайте се от бъдещите планове за застрояване около имота, който сте харесали. Така ще избегнете неприятния момент да бъде закрита гледката от него.

Искайте да знаете, как е решен въпроса с обслужването на общите части в етажната собственост и колко струва това.

Какво да подобрите в продавания имот?

Ако сте продавач, разговора с вашия брокер за това, което можете и трябва да подобрите в имота си, преди продажбата, е от съществено значение. Опитният брокер трябва деликатно да ви посочи ключовите места, които биха могли да бъдат обновени или ремонтирани. Това ще даде по-добър шанс за продажба на имота ви. Важно умение на опитния брокер е наблюдателността. Радвайте се, ако вашият брокер забелязва детайлите.

Предварителен договор

Предварителният договор представлява споразумение, взаимно обещание за сключване на окончателен договор и по съдържание и правни последици е насочен към гарантиране и подготовка на това. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), когато окончателният договор изисква нотариална форма, за предварителния е задължителна писмената форма. С предварителния договор страните постигат съгласие по всички съществени условия на окончателния договор, поемат задължения, изпълнението на които осигурява сключването на окончателния договор.

Нормално е страните по предварителния договор да изпълнят точно, добросъвестно и в уговорения срок задълженията си и той да бъде прекратен поради изпълнението му, тоест със сключването на окончателен договор. Когато обаче има отклонения от това правило, тоест една от страните виновно (умишлено или по небрежност) не е изпълнила задълженията си, насрещната страна, ако е изправна, има следните правни възможности:

 1. Да предяви пред съда иск за обявяване на предварителния договор за окончателен – когато става дума за договори, визирани в чл. 19 от ЗЗД;
 2. Да развали предварителния договор и да претендира неизправната страна да я обезщети за вредите, претърпени поради несключването на окончателен договор.

Процедурата по обявяването на един предварителен договор от съда за окончателен е уредена в чл. 362 – 364 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК).

Данъчна оценка на недвижим имот

Съгласно чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), при прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот, при учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот, а също и в някои други случаи, изрично предвидени в закона, е необходимо собственикът на имота да декларира, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имот се удостоверява в данъчната оценка.

Когато прехвърлителят или учредителят декларира, че има непогасени задължения, сделката може да се осъществи само след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасят от сумата по сделката и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. Нотариусът е солидарно отговорен за съответното задължение, ако състави нотариален акт без представена декларация за наличие или липса на данъчни задължения, т.е. когато продавате недвижим имот, нотариусът задължително ще ви изиска актуално удостоверение за данъчна оценка на имота. В удостоверението задължително следва да е записано, че за имота са платени всички данъци, иначе нотариусът няма да изповяда сделката.

Удостоверението за данъчна оценка се издава от съответната дирекция „Местни данъци и такси“ (МДТ) към общината/района по местонахождение на недвижимия имот. Необходимо е да се подаде заявление по образец. Заявлението се подава от собственика/ползвателя на имота или от упълномощено от него лице. Ако имотът е съсобствен достатъчно е заявлението да се подаде от един от собствениците.

Сроковете за издаване са различни: експресна поръчка – за 24 ч., бърза поръчка – до 3 дни и обикновена поръчка – до 14 дни. Издадените до 30 юни на текущата година данъчни оценки са валидни до тази дата, а издадените след 30 юни са валидни до края на календарната година.

 

На какво да обърнете внимание, при подаване на молба за данъчна оценка?

 1. Проверете дали имотът е деклариран на името на последния собственик. В случай, че не е, необходимо е да предекларирате имота, като подадете декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Съгласно този закон, лице придобило нов имот, независимо дали е ново или старо строителство, или става въпрос за замяна, е длъжно в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. Такава данъчна декларация се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира е ползвателят. Декларирането се извършва в отдел „Местни данъци и такси“ към общината по местонахождението на имота. Ако сте закупили имот на груб строеж, трябва да изчакате сградата да получи разрешение за ползване и едва тогава да го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението. В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени глоби, ако този срок не се спази. Те са в размер от 10,00 до 400,00 лв. за физическите лица, по преценка на наказващия орган. В същия диапазон са глобите и ако в данъчната декларация не са посочени или невярно са посочени данни, вследствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данък. Задължението за деклариране на имоти важи и за юридическите лица и при пропуск имуществената санкция за тях е от 100,00 до 1 000,00 лв.
  При наследяване на имот срокът за деклариране е различен, тъй като при него действа друга разпоредба на закона. В случая Декларацията трябва да се подаде в шестмесечен срок. Същият срок е предвиден и за декларациите за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползва и останалите наследници. Глобата при неподаване на декларация от наследниците, заветниците или техния законен представител (например родителите на малолетно дете, което наследява от дядо си апартамент) е от 10,00 до 500,00 лв. Ето защо, преди да подадете заявление за издаване на данъчна оценка, уверете се, че имотът е деклариран на името на настоящия собственик.
 2. Ако собственикът е повече от един, уверете се, че имената и ЕГН-тата на всички собственици фигурират в данъчната оценка.Често се случва единият съпруг да придобие имот по време на брака и понеже е вписан единствен той в документа за собственост, да мисли, че е едноличен собственик на имота и да го декларира по този начин. Ако съпрузите не са избрали режим на разделност, то за тях действа режима на съпружеската имуществена общност (СИО) и независимо от обстоятелството, че в нотариалния акт е вписан само единият съпруг, другият съпруг също е пълноправен съсобственик и следва да фигурира в данъчната оценка.
 3. Проверете дали са платени дължимите данъци за имота. Нотариусът няма да изповяда сделката с данъчна оценка, в която фигурират задължения.
 4. Когато получавате данъчната оценка обърнете внимание дали точният адрес на имота е посочен правилно, дали са посочени всички прилежащи обслужващи помещения по нотариален акт, дали са посочени правилно квадратурите на имота и на обслужващите помещения. Тези обстоятелства следва да са едни и същи с посочените в документа за собственост.
 5. Удостоверението за данъчна оценка се издава в два оригинални екземпляра. На нотариуса са му необходими и двата екземпляра в оригинал – единият остава в досието по сделката при нотариуса, а другият се прилага към документите за вписване в служба по вписванията.

Какво е задатък (капаро) и какъв обичайно е неговият размер?

Задатъкът представлява сума, която купувача заплащан на продавача в момент на сключване на предварителен договор в потвърждение на това, че договорът е сключен и за потвърждаване на намерението за неговото изпълнение – чл. 93 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Задатъкът намира най-широко приложение при сключване на предварителен договор като гаранция, че ще бъде сключен окончателен договор за закупуването на недвижим имот. Характерно е реалното предаване на вещта или определена сума пари. Понятието капаро се употребява в гражданския оборот като синоним на „задатък”; понякога под „капаро” се разбира вид задатък, когато той представлява сума пари, предплата. Тези терминологични различия нямат правно значение, доколкото за капарото няма отделна правна уредба, различна от тази за задатъка. Ако страните не са договорили друго честа практика е, размера на задатъка да бъде 10% от стойността на сделката.

Данъци при наемане, покупка и продажба на имот

Облагане на доходите от продажба на недвижим имот

Доходите ви, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил ваша собственост в продължение на повече от 3 години, тоест, ако между датата на покупката и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години. Не се облагат и доходите, придобити през календарната година от продажба на не повече от два недвижими имота, ако между датата на покупката и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години. Доходите от продажба на селскостопански и горски имоти са освободени от облагане, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години.

Във всички останали случаи доходите ви от продажбата на недвижим имот се облагат с данък. Основата за облагане се изчислява, като положителната разлика между продажната и покупната цена на имота се намали с 10% разходи, тоест на облагане подлежи доходът, формиран в случаите, в които имотът е продаден по-скъпо, отколкото е купен. В този случай продавачът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и да внесе данъка не по-късно от 30 април на годината, следваща годината, през която е извършена продажбата. В същия срок продавачът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и когато продажната цена е равна или по-малка от цената на придобиване на недвижимия имот.

 

Облагане на доходите от наем на недвижим имот

Доходите от наем на недвижими имоти задължително се декларират в годишната данъчна декларацията за облагане на доходите на физически лица. Законът позволява на наемодателите да намалят облагаемия си доход с 10 % разходи, като не се изискват документи или доказателства, че разходите са реално извършени.

 

1. Облагане на доходите на физически лица, отдаващи имоти на други физически лица
Деклариране

Наемодателите подават годишна данъчна декларация за облагане на доходите (Образец 2001) до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем. Освен годишна данъчна декларация за доходите, наемодателите – физически лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица, задължително подават и тримесечни декларации за облагане с авансов данък (декларация образец 4001). Срокът за подаването на тези декларации е до края на април – за първото тримесечие, до края на юли – за второто и до края на октомври – за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие декларация за облагане с авансов данък не се подава, не се и внася авансов данък.

Плащане

Физическите лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица, задължително правят авансови вноски за доходите от наем. Вноските са тримесечни и се превеждат по сметката на НАП по постоянен адрес на наемодателя. Вноските се определят, като размерът на получения доход от наем през съответното тримесечие, намален с 10% разходи, се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Срокът за авансовите вноски за доходите от наем е до края на април – за първото тримесечие, до края на юли – за второто и до края на октомври – за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие авансови вноски не се дължат. Данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация се внася по сметката на НАП в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем.

 

2. Облагане на доходите на физически лица, отдаващи под наем имоти на предприятия и самоосигуряващи се лица
Деклариране

Наемодателите подават годишна данъчна декларация за облагане на доходите (Образец 2001) до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем. От тях не се изисква подаване на декларации за облагане с авансов данък, защото той се удържа и внася от платеца на дохода. С последните промени в данъчното законодателство от началото на 2013 г. на физическите лица, отдаващи под наем имоти на предприятия и самоосигуряващи се лица, ще се издава само една служебна бележка, а не при всяко изплащане на наема, както беше до края на 2012 г. Тоест, към годишната данъчната декларация наемодателят ще се приложи само една служебна бележка за получения доход от наем, платен от предприятие или самоосигуряващо се лице.

Плащане

Физическите лица, отдаващи под наем имоти на предприятия и/или самоосигуряващи се лица, не правят авансови вноски за данъка върху доходите от наем. Дължимите вноски за съответните тримесечия правят от техните наематели. Данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация се плаща от наемодателите по сметката на НАП в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем.

Ползване на облекчение за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност

Ако наемодателят е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представил пред наемателя копие на експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920,00 лева. Задължително условие е експертното решение да е валидно към датата на изплащане на дохода от наем (чл. 44 ал. 2 от ЗДДФЛ).

Кой плаща разходите при покупко-продажба на недвижим имот?

Краткият отговор е купувача. Но в действителност нерядко заплащането на разходите при прехвърляне на собствеността при сделка за покупко-продажба на недвижим имот се договаря между двете страни – купувач и продавач.

Разходите при сделка за покупко-продажба на имот не са константни. За придобиване на обща представа, често се прима, че възлизат между 3% и 4% от общата стойност на сделката. Разходите по прехвърляне на собствеността, без комисиона на брокера (агенцията посредник), са нормативно определени и за тях може да прочетете в нашата статия „Разходи при покупко-продажба на недвижим имот“.???

Как банката – кредитор, определя максималната сума, която може да ви отпусне при покупка на имот?

Кредиторът взима предвид съотношението дълг/доход, което представлява сравнение на вашите брутни (преди данъци) доходи за жилищни и нежилищни разходи. Вторите включват тези дългосрочни дългове, като изплащане на автомобил, друг заем или издръжка на дете. Кредиторът, също така взима предвид наличните ви средства (вашето самоучастие в сделката при покупка с ипотечен кредит) за заплащане на задатъка (капарото) при изповядване на сделка, кредитната ви история и т.н. при определянето на максималния размер на кредита, който ще ви бъде отпуснат. Стойността на кредита, който ще отпусне банката кредитор за покупка на избрания от вас имот, не е функция единствено на вашите доходи. Стойността на имота установена с експертната оценка, е също така фактор в определянето на размера на кредита, който ще ви бъде отпуснат.

Съпружеска имуществена общност

При сключване на граждански брак режимът на имуществена общност урежда имуществените отношения между съпрузите – както по време на брака, така и при евентуално негово прекратяване (развод).

Има три режима на имуществени отношения между съпрузи:

 1. Законов режим на общност
 2. Законов режим на разделност
 3. Договорен режим

Законов режим на общност. Режимът на съпружеска имуществена собственост (СИО) се прилага, когато встъпим в брак и не сме избрали друг режим на имуществените си отношения. Също така и ако сме непълнолетни, под 18 г. или ограничено запретени.
Имуществените отношение в режим на СИО са най-често срещаната хипотеза. При встъпване в брак обикновено отношенията между бъдещите съпрузи се уреждат именно в този режим, ако те не желаят да определят друг режим на имуществени отношения. При режим на СИО вещите и правата върху тях, които съпрузите са придобили по време на брака в резултат на т.нар. „съвместен принос“ като съпрузи, принадлежат и на двамата. Иначе казано – всичко, което е придобито по време на брака, е общо – апартаментът, колата, телевизорът и т.н. За да бъде апартаментът в режим на СИО, е нужно да е налице съвместен принос. Приносът може да бъде не само влагане на средства (пари), а и грижи за децата, работа в домакинството и т.н. Така и двамата съпрузи допринасят за придобиването на вещта. Режимът на СИО се отнася само до вещи, които са придобити по време на брака. Това означава, че всичко, което е придобито преди брака, е лично. Придобитото по време на брака имущество по наследство или с дарение е също така лично имущество.

Законов режим на разделност. Ако съпрузите изберат този режим на имуществени отношения, всичко което всеки един от тях е придобил по време на брака, си остава лично за него. Каквото и да си купи всеки един от тях по време на брака, остава лично за него и след развода.

Договорен режим. Брачният договор по същността си представлява договор между настоящи или бъдещи съпрузи, с който те уговарят взаимни права и задължения, имащи имуществен характер, като по този начин уреждат всички или някои имуществени отношения във връзка със сключването на брака, по време на брака, както и след неговото евентуално прекратяване. Като институт на семейното право брачният договор е въведен с влизането в сила на новия Семеен кодекс, след 1 октомври 2009 г. Съпрузите, сключили граждански брак преди 1 октомври 2009 г., също могат да сключат брачен договор. За това обаче е нужно да са пълнолетни. С брачен договор могат да се уредят само имуществените права (чии са вещите и имотите). Не може да бъде договорено кой ще работи, за да изхранва семейството, кой ще пазарува, кой ще се грижи за децата и т.н.

Управление на недвижими имоти и представителство

Управлението на недвижим имот се превръща във все по-често предпочитана услуга от собствениците на имоти. Изключително подходяща е, когато те не разполагат с необходимото време да се занимават с ангажиментите произтичащи от отдаването на имот под наем.

Услугата е насочена към собственици на имоти, които:

 • Притежават няколко имота и предпочитат да имат по-малко ангажименти, свързани с дейностите при отдаването им под наем и тяхното обслужване;
 • Когато собственикът е в чужбина и няма на кого да повери имота или имотите си.

Възлагането за управление на недвижим имот се извършва с договор между собственика на имота и дружеството, което ще се занимава с управлението му.

Управлението на недвижим имот напълно замества собственика в неговите ангажименти при отдаването под наем и включва следните дейности:

 • Посредничество при сключване, актуализиране и прекратяване на договори за наем;
 • Получаване, съхраняване и превеждане на суми по сключените договори за наем;
 • Откриване и прехвърляне на партиди към експлоатационните дружества, доставящи – електричество, вода, отопление или газ в имота, както и сключване на договори с дружества предлагащи комунални услуги – (Интернет, телевизия, охрана и т.н.), данъчна регистрация и застраховане;
 • Заплащане и следене на дължимите от собственика разходи към етажната собственост, задълженията към експлоатационните дружества и комуналните услуги в имота;
 • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост;
 • Организиране и извършване на текущи ремонтни дейности, поддръжка и почистване на имота;
 • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн или обзавеждане на имота;
 • Съдействие при решаване на възникнали спорове, свързани с ползването на имота, вследствие на некоректни действия от страна на наемателя;
 • Ежемесечно посещение на имота и контрол на състоянието му.

Когато услугата се извършва от агенция за недвижими имоти Твоят Дом, собственикът на имота получава също така и консултации, свързани с данъчния режим в страната и възможностите за данъчно деклариране и заплащане на данъците при оптимални за него условия.

Дружеството осъществява представителство пред териториалните данъчни служби за регистриране (обявяване) на имоти, след закупуването им и снабдяване с данъчна оценка при продажба, пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър за регистриране и снабдяване със скици и кадастрални схеми на имоти, както и пред държавните и общински институции във връзка със снабдяване с удостоверения за актуално семейно положение, удостоверения за наследници, удостоверения за идентичност на адрес и т.н.

Цената на услугата „Управление на недвижим имот“, предлагана от Твоят Дом, варира в зависимост от задълженията, описани в договора между собственика и агенцията. В общия случай тя е между 8% и 12% месечно от договорената наемна цена за имота, който ще се отдава под наем.

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом, следи за интереса на собственика за непрекъснатост на наемането на имота, при най-добрата пазарна цена. Осигурява най-доброто рекламно присъствие на имота в специализираните медии, с цел намиране на наематели и уведомява предварително собственика за всяко сключване и прекратяване на наемен договор.

When buying a new home, what upgrades should we go for? What holds the most value? Do we upgrade the lot? Pick more square footage in the house? Add an extra bedroom?, etc.

A lot depends on why you are buying the house. Are you buying it mostly as a home or mostly as an investment? There is a difference.

For the most part, upgrades are high-profit items for builders. They aren’t designed to enhance the value of the house, but make you happier with the house you do buy.

If you are looking at your home as an investment, then you buy from the smaller to medium size in the tract and spend only a minimal amount on upgrades. If you are looking at your purchase as a home, then you select upgrades that will enhance your quality of living.

One rule of thumb is to always upgrade the carpet and padding.

I have to make a choice between an updated home in an older neighborhood or a newer home in a more modern neighborhood. The home in the older neighborhood has almost everything I want and is much larger, but which makes the most sense as an investment?

If your goal is to buy a home for it’s resale value and the one you are thinking of buying in the older neighborhood is at the upper end of values for that neighborhood, then it may not be the wisest choice. If it is similar or lower in price to the others, then there should be no problem, because pricing should be considered in relation to the local neighborhood and not compared to homes in other neighborhoods (for the most part)

Plus, is it a neighborhood on the decline, or are others going to be fixing things up, too, so that it is a neighborhood that is improving? It could turn out to be a very good deal as long as you don’t “overpay” because of the recent improvements.

Remember that you also buy a home for it’s value to you as a “home,” and that is something else you should consider. Which neighborhood would you AND your family feel most comfortable in?

I have a family friend who is a Realtor. I like her and she is a help but she gives me one price to sell my home for and I think it is too low. So I called another agent who suggested a price more in line with my expectations. Who do I choose?

You might want to consult a couple more Realtors on the market value of your home. Most of the estimates should be in the same ballpark.

It could be that your friend is being more honest with you about the value of your home and the other Realtor gave you a higher number because he already knew you expected it. This is called “Buying a Listing” and is the subject of an article on our web site.

Or it could simply be that your friend is a good friend, but not that great of a real estate agent.

Mixing business and friendships is always risky to the friendship. On the other hand, if your friend is truly competent and was providing wise advice, she may be offended if you ignore the advice and choose another agent.

Why should I use a real estate salesperson?

A real estate salesperson is more than just a “sales person.” They act on your behalf as your agent, providing you with advice and guidance and doing a job – helping you buy or sell a home. While it is true they get paid for what they do, so do other professions that provide advice, guidance, and have a service to sell –such as Certified Public Accountants and Attorneys

The Internet has opened up a world of information that wasn’t previously available to homebuyers and seller. The data on listings available for sale is almost current – but not quite. There are times when you need the most current information about what has sold or is for sale, and the only way to get that is with an agent.

If you’re selling a home, you gain access to the most buyers by being listed in the Multiple Listing Service. Only a licensed real estate agent who is a member of your local MLS can get you listed there – which then gets you automatically listed on some of the major real estate web sites. If you’re buying or selling a home, the MLS is your agent’s best tool.

However, the role of an agent has changed in the last couple of years. In the past, agents were the only way home buyers and sellers could access information. Now agents are evolving. Because today’s home buyers and sellers are so much better informed than in the past, expertise and ability are becoming more important.

The real estate agent is becoming more of a “guide” than a “salesperson” — your personal representative in buying or selling a home.

What is the difference between a real estate agent and a real estate broker?

Most states require real estate sales professionals to be licensed by the state, so that they can control education and experience requirements and have a central authority to resolve consumer problems.

The terminology used to identify real estate professionals varies a little from state to state. Brokers are generally required to have more education and experience than real estate salespersons or agents.

The person you normally deal with is a real estate agent or salesperson. The salesperson is licensed by the state, but must work for a broker. All listings are placed in the broker’s name, not the salesperson’s.

A broker can deal directly with home buyers and sellers, or can have a staff of salespersons or agents working for him or her.