Задатъкът представлява сума, която купувача заплащан на продавача в момент на сключване на предварителен договор в потвърждение на това, че договорът е сключен и за потвърждаване на намерението за неговото изпълнение – чл. 93 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Задатъкът намира най-широко приложение при сключване на предварителен договор като гаранция, че ще бъде сключен окончателен договор за закупуването на недвижим имот. Характерно е реалното предаване на вещта или определена сума пари. Понятието капаро се употребява в гражданския оборот като синоним на „задатък”; понякога под „капаро” се разбира вид задатък, когато той представлява сума пари, предплата. Тези терминологични различия нямат правно значение, доколкото за капарото няма отделна правна уредба, различна от тази за задатъка. Ако страните не са договорили друго честа практика е, размера на задатъка да бъде 10% от стойността на сделката.