Съгласно чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), при прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот, при учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот, а също и в някои други случаи, изрично предвидени в закона, е необходимо собственикът на имота да декларира, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имот се удостоверява в данъчната оценка.

Когато прехвърлителят или учредителят декларира, че има непогасени задължения, сделката може да се осъществи само след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасят от сумата по сделката и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. Нотариусът е солидарно отговорен за съответното задължение, ако състави нотариален акт без представена декларация за наличие или липса на данъчни задължения, т.е. когато продавате недвижим имот, нотариусът задължително ще ви изиска актуално удостоверение за данъчна оценка на имота. В удостоверението задължително следва да е записано, че за имота са платени всички данъци, иначе нотариусът няма да изповяда сделката.

Удостоверението за данъчна оценка се издава от съответната дирекция „Местни данъци и такси“ (МДТ) към общината/района по местонахождение на недвижимия имот. Необходимо е да се подаде заявление по образец. Заявлението се подава от собственика/ползвателя на имота или от упълномощено от него лице. Ако имотът е съсобствен достатъчно е заявлението да се подаде от един от собствениците.

Сроковете за издаване са различни: експресна поръчка – за 24 ч., бърза поръчка – до 3 дни и обикновена поръчка – до 14 дни. Издадените до 30 юни на текущата година данъчни оценки са валидни до тази дата, а издадените след 30 юни са валидни до края на календарната година.

 

На какво да обърнете внимание, при подаване на молба за данъчна оценка?

  1. Проверете дали имотът е деклариран на името на последния собственик. В случай, че не е, необходимо е да предекларирате имота, като подадете декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Съгласно този закон, лице придобило нов имот, независимо дали е ново или старо строителство, или става въпрос за замяна, е длъжно в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. Такава данъчна декларация се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира е ползвателят. Декларирането се извършва в отдел „Местни данъци и такси“ към общината по местонахождението на имота. Ако сте закупили имот на груб строеж, трябва да изчакате сградата да получи разрешение за ползване и едва тогава да го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението. В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени глоби, ако този срок не се спази. Те са в размер от 10,00 до 400,00 лв. за физическите лица, по преценка на наказващия орган. В същия диапазон са глобите и ако в данъчната декларация не са посочени или невярно са посочени данни, вследствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данък. Задължението за деклариране на имоти важи и за юридическите лица и при пропуск имуществената санкция за тях е от 100,00 до 1 000,00 лв.
    При наследяване на имот срокът за деклариране е различен, тъй като при него действа друга разпоредба на закона. В случая Декларацията трябва да се подаде в шестмесечен срок. Същият срок е предвиден и за декларациите за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползва и останалите наследници. Глобата при неподаване на декларация от наследниците, заветниците или техния законен представител (например родителите на малолетно дете, което наследява от дядо си апартамент) е от 10,00 до 500,00 лв. Ето защо, преди да подадете заявление за издаване на данъчна оценка, уверете се, че имотът е деклариран на името на настоящия собственик.
  2. Ако собственикът е повече от един, уверете се, че имената и ЕГН-тата на всички собственици фигурират в данъчната оценка.Често се случва единият съпруг да придобие имот по време на брака и понеже е вписан единствен той в документа за собственост, да мисли, че е едноличен собственик на имота и да го декларира по този начин. Ако съпрузите не са избрали режим на разделност, то за тях действа режима на съпружеската имуществена общност (СИО) и независимо от обстоятелството, че в нотариалния акт е вписан само единият съпруг, другият съпруг също е пълноправен съсобственик и следва да фигурира в данъчната оценка.
  3. Проверете дали са платени дължимите данъци за имота. Нотариусът няма да изповяда сделката с данъчна оценка, в която фигурират задължения.
  4. Когато получавате данъчната оценка обърнете внимание дали точният адрес на имота е посочен правилно, дали са посочени всички прилежащи обслужващи помещения по нотариален акт, дали са посочени правилно квадратурите на имота и на обслужващите помещения. Тези обстоятелства следва да са едни и същи с посочените в документа за собственост.
  5. Удостоверението за данъчна оценка се издава в два оригинални екземпляра. На нотариуса са му необходими и двата екземпляра в оригинал – единият остава в досието по сделката при нотариуса, а другият се прилага към документите за вписване в служба по вписванията.