При сключване на граждански брак режимът на имуществена общност урежда имуществените отношения между съпрузите – както по време на брака, така и при евентуално негово прекратяване (развод).

Има три режима на имуществени отношения между съпрузи:

  1. Законов режим на общност
  2. Законов режим на разделност
  3. Договорен режим

Законов режим на общност. Режимът на съпружеска имуществена собственост (СИО) се прилага, когато встъпим в брак и не сме избрали друг режим на имуществените си отношения. Също така и ако сме непълнолетни, под 18 г. или ограничено запретени.
Имуществените отношение в режим на СИО са най-често срещаната хипотеза. При встъпване в брак обикновено отношенията между бъдещите съпрузи се уреждат именно в този режим, ако те не желаят да определят друг режим на имуществени отношения. При режим на СИО вещите и правата върху тях, които съпрузите са придобили по време на брака в резултат на т.нар. „съвместен принос“ като съпрузи, принадлежат и на двамата. Иначе казано – всичко, което е придобито по време на брака, е общо – апартаментът, колата, телевизорът и т.н. За да бъде апартаментът в режим на СИО, е нужно да е налице съвместен принос. Приносът може да бъде не само влагане на средства (пари), а и грижи за децата, работа в домакинството и т.н. Така и двамата съпрузи допринасят за придобиването на вещта. Режимът на СИО се отнася само до вещи, които са придобити по време на брака. Това означава, че всичко, което е придобито преди брака, е лично. Придобитото по време на брака имущество по наследство или с дарение е също така лично имущество.

Законов режим на разделност. Ако съпрузите изберат този режим на имуществени отношения, всичко което всеки един от тях е придобил по време на брака, си остава лично за него. Каквото и да си купи всеки един от тях по време на брака, остава лично за него и след развода.

Договорен режим. Брачният договор по същността си представлява договор между настоящи или бъдещи съпрузи, с който те уговарят взаимни права и задължения, имащи имуществен характер, като по този начин уреждат всички или някои имуществени отношения във връзка със сключването на брака, по време на брака, както и след неговото евентуално прекратяване. Като институт на семейното право брачният договор е въведен с влизането в сила на новия Семеен кодекс, след 1 октомври 2009 г. Съпрузите, сключили граждански брак преди 1 октомври 2009 г., също могат да сключат брачен договор. За това обаче е нужно да са пълнолетни. С брачен договор могат да се уредят само имуществените права (чии са вещите и имотите). Не може да бъде договорено кой ще работи, за да изхранва семейството, кой ще пазарува, кой ще се грижи за децата и т.н.